Adviezen


Afscheid 1 november 2021

Afscheid

Het RedTeam kiest ervoor om te stoppen. De keuzes die nu gemaakt moeten worden, zijn fundamenteel politiek van aard: In die discussie zien wij geen rol meer voor het Red Team. Wij zijn dankbaar voor de bijdrage die we hebben kunnen leveren.. 


Nota 4 februari 2021

Waar is het RedTeam?

Het RedTeam kiest ervoor om op de achtergrond te functioneren. Het kabinet heeft gekozen voor mitigatie: een fundamenteel andere strategie dan waar wij voor staan. We doen niet mee aan het ‘spel’ van mitigatie, we willen een heel ander speelveld: ZeroCovid. Als dat gesprek wordt gevoerd, dragen we daar als team in de toekomst graag aan bij.


Advies 29 december 2020

Spelen met vuur

We vragen het kabinet zorgvuldig en anticiperend om te gaan met de risico’s verbonden aan de verspreiding van diverse nieuwe mutanten, waar kinderen mogelijk vatbaarder voor blijken te zijn. Als de scholen in januari heropenen bij een hoge besmettingsgraad zal er – gegeven de aard van exponentiële groei – spoedig veel meer verspreiding zijn.
(update 30 dec 2020)


Nota 27 oktober 2020

De druppel die de emmer deed overlopen?

In welke mate wordt het coronavirus ook verspreid via in de lucht zwevende kleine deeltjes (aerosolen)? En in het verlengde daarvan: hoe belangrijk is ventilatie? Medici en fysici blijken verschillende definities van aerosolen te hanteren, en dat lijkt van invloed op hun conclusies. Er zijn volop aanwijzingen dat ook grotere deeltjes langer kunnen zweven.


Nota 11 oktober 2020

Vieren we dit jaar samen oud en nieuw?

Nederland zit in de tweede golf. Hoe lang deze duurt en hoe hoog deze wordt, hangt af van de keuzes die het kabinet maakt. Doortastend ingrijpen is urgent nodig met oog op de de zorg, maar geeft ook het snelst weer perspectief aan burgers en economie. Het organiseren van een goed functionerende ‘dans’ erna vraagt een andere crisisaanpak.


Nota 22 oktober 2020

Voorkom de derde golf

Terwijl de tweede golf als een tsunami op ons afkomt, moeten we niet alleen bezig zijn met de vraag hoe we die kunnen managen. Minstens zo’n belangrijke vraag op dit moment is: hoe voorkomen we een derde golf? Het vereist dat we overschakelen naar beleid dat verspreiding duurzaam tegengaat: indammen van het virus. Dan moet wel aan meerdere voorwaarden zijn voldaan.


Advies 27 september 2020

Besluitvorming over het invoeren van mondneusmaskers

Dit advies dient ter ondersteuning van de besluitvorming over al dan niet invoeren van een landelijke verplichting voor het dragen van mondneusmaskers: in openbare binnenruimtes en buiten, wanneer het houden van anderhalve meter niet mogelijk of onvoldoende is. Mede namens Roel Coutinho.


Analyse 22 september 2020

Minder dan twee weken de tijd

Het coronavirus is al sinds begin juli met een comeback bezig. Uit onze analyse blijkt dat bij ongewijzigd beleid binnen een maand de reguliere zorg verdrongen zal worden door het aantal door coronapatiënten bezette bedden op de intensive care. Om dit te voorkomen is snelle interventie noodzakelijk


Rapport 27 september 2020

Lokale maatregelen: een tweede Hammer & Dance

We gebruiken de metaforen van Tomas Puyo voor respectievelijk de lockdown en het indammen. In deze analyse laten we zien dat we, bij ongewijzigde groei van de verspreiding, landelijk nog maar twee weken de tijd hebben om maatregelen te nemen als we de reguliere zorg intact willen laten. Lokaal wellicht korter.


Dossier 11 september 2020

Testbeleid Corona Nederland

Het Nederlandse testbeleid wijkt af van de strategie van ons omringende landen. De mobiliteit en het aantal sociale contacten per persoon worden zo min mogelijk beperkt. Dit zet grote druk op de testcapaciteit. In dit dossier onderzoeken we de geschiedenis, knelpunten en doen we aanbevelingen voor een soepeler testproces. 


Rapport 17 augustus 2020

Veilige heropening van scholen

Red Team C19 NL schreef onder leiding van Ginny Mooy met input van ervaringsdeskundigen uit de eigen community een aanbevelingsrapport over de wijze waarop de scholen veilig heropend kunnen worden. Dit advies is in lijn met de adviezen van de WHO.


Samenvatting 17 augustus 2020

Veilige heropening van scholen

De scholen zijn onlosmakelijk onderdeel van de bestrijding van het coronavirus. Om corona te kunnen bestrijden en kinderen veilig naar school te laten gaan, moet er een coronabeleid op scholen worden gevoerd waarbij de scholen veilig en blijvend open kunnen.


Brief 10 augustus 2020

Voorbereiding nota 2e Kamerleden tbv hoorzitting

De eerste brief van het Red Team, verstuurd aan alle fracties in de Tweede Kamer, als input voor de hoorzitting en het Kamerdebat van 12 augustus. In vervolg op de eerste brief van 4 experts dd 22 juli wijzen we erop dat deze eerdere adviezen alleen maar aan urgentie gewonnen hebben.


Brief 2 augustus 2020

Aanbod van georganiseerde constructieve tegenspraak

In een brief aan minister-president Rutte en minister de Jonge doen wij een voorstel om als groep deskundigen met verschillende relevante achtergronden ondersteuning te bieden bij de advisering en besluitvorming over de aanpak van de coronacrisis.


Brief 22 juli 2020

Vooruitlopend op de expert-evaluatie van september

Door de minister uitgenodigd voor het lessons learned expertadvies in september, sturen wij nu alvast onze bijdrage in een brief aan minister-president Rutte en minister de Jonge. Dit vanwege de snelle progressie van het aantal gerapporteerde gevallen.